Tài liệu tham khảo

Đơn đăng kí

Đơn đang ký dự thi, tải tại đây

Khung bài thi

Tải tài liệu khung bài thi tại đây

Tài liệu vật liệu mái

Tài liệu mái tải tại đây

GreenViet & Bluescope - Giải pháp Xanh & Bền vững

Tải tài liệu GreenViet & Bluescope - Giải pháp Xanh & Bền vững tại đây